Psykiatri og Sundheds Pårørendepolitik

Pårørendepolitikken har til formål, at styrke samarbejdet mellem pårørende, borgere og medarbejdere. Pårørendepolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem pårørende, borgere og medarbejdere.

Pårørende - en ressource

Pårørende kan være ægtefæller, forældre, børn, kæreste, en ven eller en nabo. De pårørende har derfor et unikt kendskab til borgeren og skal derfor ses som en ressource, der stiller viden og erfaring om borgeren til rådighed. 

Opstartsmøde

Ved opstart i Psykiatri og Sundhed tilbydes der afholdelse af et fælles møde, hvor borgeren, pårørende og ansatte deltager. Mødet har til formål, at danne grundlag for det videre samarbejde mellem parterne. I mødet gennemgås samtykkeerklæringen og der informeres om Psykiatri og Sundhed og den indsats der skal ydes.

Samarbejdet mellem borger, pårørende og Psykiatri og Sundhed

Grundlaget for samarbejdet er, at der er givet et samtykke fra borgeren og det skal være aftalt med borgeren hvilke oplysninger, der må videregives og til hvem. Hvis en borger fastholde et ønske om ikke at inddrage sine pårørende, vil dette blive respekteret. Der er dog undtagelser jf. Sundhedsministeriets bekendtgørelse om tvangsindlæggelser, såfremt en borger er ude af stand til at tage vare på sig selv.

Sundhedsministeriets Bekendtgørelse om tvangsindlæggelser

§ 1. Såfremt en person, der må antages at være sindssyg, ikke selv søger fornøden behandling, skal den pågældendes nærmeste tilkalde en læge, jf. § 6, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.

Stk. 2. Ved en persons nærmeste forstås i første række personens ægtefælle, samlever, forældre, voksne børn og personer, der hører til den pågældendes husstand. Hvis den pågældende opholder sig i institution, påhviler pligten til at tilkalde læge institutionens personale.

§ 2. Tilkalder de nærmeste eller andre ikke en læge, skal politiet tilkalde en læge.

Stk. 2. Politiet skal så vidt muligt tilkalde den alment praktiserende læge, som den syge sædvanligvis benytter, dennes stedfortræder eller lægevagten i området.

Samarbejde med borgerens samtykke

  • Borgeren og medarbejdere kan tage initiativ til et samarbejde med pårørende, når dette er et ønske fra borgeren.
  • De pårørende har mulighed for at deltage i møder og samtaler, når borgeren ønsker dette.

Samarbejde uden borgerens samtykke

  • De pårørende har mulighed for at få generelle informationer om Psykiatri og Sundhed.
  • De pårørende kan henvende sig til ansatte, som vil lytte til de pårørendes erfaringer og oplevelser i forhold til borgeren.
  • De pårørende kan blive henvist til frivillige, selvhjælpsgrupper, samt rådgivning og vejledning.

Tavshedspligt

Medarbejderne ved Psykiatri og Sundhed er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten udspringer af princippet om, at enhver borger skal kunne give fuldstændige oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke videregives til andre. Tavshedspligten gælder alle offentligt ansatte.

Medarbejdere ved Psykiatri og Sundhed kan, uden at bryde tavshedspligten indgå i dialog med de pårørende. Personalet må således gerne: 

  • Informere om Psykiatri og Sundheds dagligdag, metoder og tilgang.
  • Lytte til og indgå i dialog med pårørende omkring de generelle forhold i forbindelse med psykisk sygdom og behandlingsmuligheder. Informere pårørende om deres muligheder for at yde støtte til borgeren.
  • Informere pårørende om hvor de kan søge støtte til sig selv, fx via henvisning til frivillige organisationer, selvhjælpsgrupper, samt rådgivning og vejledning.

 

Publiceret 02-02-2016